top of page

ייפוי כח מתמשך

מתוך ראייה כללית של צרכי הלקוח, משרדנו הוסמך על ידי משרד המשפטים בעריכת ייפוי כח מתמשך אשר יכול לאפשר לכם להביא בפני קרוביכם את מנגנון קבלת ההחלטות הרצוי והמקבל עליכם כיום, בשלב בו למרבה הצער לא תוכלו לעשות כן בעצמכם.

לצורך כך, תוקן חוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות באופן המאפשר לכם כיום להסמיך מי מטעמכם כגורם אשר יוכל לקבל החלות במצב של אי כשירות או כשירות חלקית ולהחליט באשר לאופן הטיפול הרפואי והפיננסי.


לקריאה נוספת מוזמנים להיכנס לאתר כל זכות קישור הבא: כל זכות


https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9A_%D7%95%D7%94%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%AA%D7%95פוסטים אחרונים

הצג הכול

מתוקף ניסוננו, גיבשנו מספר כללים אשר יכולים לסייע למי אשר נפגע כתוצאה מרשלנות רפואית, מתוך ציפיה כי פעולות אלו ישרתו את ההליך המשפטי, במסגרת בירורו: תיעוד: לרשומה הרפואית יש מעמד מיוחד במסגרת ההליך המ

בחירת עו"ד המתמחה בסוגיות הדרושות לך הינה מטלה מעוררת חשש, בעיקר בסוגיות הרות גורל שיש בהן כדי להשפיע על איכות החיים לאחר הפציעה או לאחר אירוע שניתן להיפרע ממנו בנזיקין. משרדנו גיבש מספר ככלים שמתן

bottom of page